รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559

2 ตค 2558

ประเมินโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รร.น้ำอ้อม รร.หนองหญ้าลาด รร.บ้านกระบี่

5 ตค 2558

ประเมินโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

โรงเรียนบ้านขะยูง โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา โรงเรียนบ้านกันตม โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

6 ตค 2558

ประเมินโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

โรงเรียนบ้านแก โรงเรียนบ้านทุ่งกอก โรงเรียนบ้านศรีอุดม โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนบ้านโคกวิทยา

7 ตค 2558

ร่วมเป็นกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ นักศึกษาเทียบระดับ กศน.กันทรลักษ์

ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

8 ตค 2558

ประเมินโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

โรงเรียนบ้านกระบี่ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)

9 ตค 2558

ประเมินโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

โรงเรียนบ้านโคกวิทยา โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา

12 ตค 2558

ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

14 ตค 2558

ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินนิทรรศการเปิดโลกอาเซียน

โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

24-25 ตค 2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด"การคิดขั้นสูงคณิต"

โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ หนองศาลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

27-29 ตค 2558

ประชุมสัมมนาโครงการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี่

5 พย 2558

นิเทศติดตามกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65/2558

ที่โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ,โรงเรียนบ้านศิวาลัย, โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

6 พย 2558

ร่วมกิจกรรมและนิเทศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) บ้านศิวาลัย และขุนหาญวิทยาสรรค์ อ.ขุนหาญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษ์

7 พย 2558

นิเทศติดตามกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65/2558

โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) บ้านศิวาลัย และขุนหาญวิทยาสรรค์ อ.ขุนหาญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษ์
9 พย 2558

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 และนิเทศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

10 พย 2558

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 และนิเทศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

11 พย 2558

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 และนิเทศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ และโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน

12 พย 2558

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด

13 พย 2558

นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนบ้านสว่าง

โรงเรียนบ้านขนา

17 พย 2558

นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนและสังเกตการสอน ปีการศึกษา 2/2558

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนบ้านขะยูง

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา

18 พย 2558

นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนและสังเกตการสอน ปีการศึกษา 2/2558

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนบ้านกันตม

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

19 พย 2558

นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนและสังเกตการสอน ปีการศึกษา 2/2558

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนบ้านสังเม็ก

โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)

20 พย 2558

นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนและสังเกตการสอน ปีการศึกษา 2/2558

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนบ้านกระบี่

โรงเรียนบ้านแก

23 พย 2558

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 และร่วมพิธีรับมอบห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์

27 พย 2558

นิเทศติดตามเตรียมตัวแทนเขตพื้นที่แข่งขันระดับภาคครั้งที่ 65 (รายวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า

30 พย 2558

นิเทศติดตามเตรียมตัวแทนเขตพื้นที่แข่งขันระดับภาคครั้งที่ 65 (รายวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก รร.บ้านบึงมะลู และโรงเรียนบ้านโคกเจริญ

1 ธค 2558

นิเทศติดตามเตรียมตัวแทนเขตพื้นที่แข่งขันระดับภาคครั้งที่ 65 (รายวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง (3 กิจกรรม)

2 ธค 2558

4 ธค 2558

นิเทศติดตามเตรียมตัวแทนเขตพื้นที่แข่งขันระดับภาคครั้งที่ 65 (รายวิชาคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

โรงเรียนบ้านตาหมื่น โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

6 – 9 ธค 2558

นิเทศติดตามและร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

จังหวัดสุรินทร์

11 ธค 2558

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ บันทึกภาพกิจกรรม Bike for DAD

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

15 ธค 2558

ร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson Study and Open Approach)

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.กันทรลักษ์

จ.ศรีสะเกษ

17 ธค 2558

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

โรงเรียนบ้านโดนอาว

18 ธค 2558

ไปราชการนิเทศติดตามความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Pree O-NET

โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด

24-25  ธค 2558

ไปราชการร่วมเป็นกรรมการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติ กศน.กันทรลักษ์

กศน.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.สรีสะเกษ

5 มค 2559

นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

11-12 มค 2559

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์

13 มค 2559

ไปราชการนิเทศติดตามความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ O-NET

โรงเรียนบ้านสังเม็ก และโรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา

14 มค 2559

ไปราชการนิเทศติดตามความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ O-NET

โรงเรียนบ้านกันตม โรงเรียนบ้านสว่าง

15 มค 2559

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2559

ปั่นคูณรีสอร์ท อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

20 มค 2559

ไปราชการนิเทศติดตามความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ O-NET

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก โรงเรียนบ้านขนา

26 มค 2559

ไปราชการนิเทศติดตามความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ O-NET

โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข

27 มค 2559

ไปราชการนิเทศติดตามความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ O-NET

โรงเรียนบ้านขนา บ้านขะยูง

28 มค 2559

ไปราชการนิเทศติดตามความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ O-NET

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด โรงเรียนบ้านแก

11 กพ 2559

ไปราชการร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ

โรงเรียนบ้านเดื่อ อ.ขุนหาญ

16 กพ 2559

ไปราชการนิเทศติดตามความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ O-NET

โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม โรงเรียนบ้านโคกวิทยา

17 กพ 2559

ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการสอบ O-NET

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

18 กพ 2559

ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านด่าน

19 กพ 2559

ไปราชการ ติดตามงานลดเวลาเรียนเพื่ิมเวลารู้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ONET

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รร.บ้านโคกวิทยา รร.บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ

27 -28 กพ 2559

นิเทศติดตามการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558

รร.บ้านสังเม็ก รร.บ้านเดียงพลีศึกษา รร.บ้านตระกาศขอนแก่น รร.บ้านมารีย์อุปถัมภ์ รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์

4 มีค 2559

นิเทศติดตามเตรียมความพร้อม การจัดนิทรรศการวิชาการ ฐานที่ 1 จิ๋วแต่แจ๋ว

โรงเรียนบ้านเดื่อ และโรงเรียนบ้านซำเขียน

9 มีค 2559

นิเทศติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเรียน ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านกระบี่ บ้านแก บ้านตระกาศขอนแก่น บ้านศรีอุดมซำตารมย์

15 มีค 2559

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

รร.บ้านเดียง (พลีศึกษา) รร.บ้านทุ่งโพธิ์ รร.บ้านโนนแสนสุข รร.บ้านโนนคำแก้ว รร.บ้านสังเม็ก รร.บ้านเดียงตะวันตก

16 มีค 2559

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

รร.บ้านกระบี่ รร.บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ รร.บ้านม่วง รร.บ้านโคกวิทยา รร.บ้านศรีอุดมซำตารมย์ รร.บ้านตระกาศขอนแก่น รร.บ้านแก

17 มีค 2559

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

รร.บ้านหนองหญ้าลาด อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รร.บ้านสว่าง รร.บ้านขนา รร.บ้านขะยูง รร.บ้านโนนน้ำอ้อม

18 มีค 2559

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

รร.บ้านไหล่ดุมตาเหมา รร.บ้านกันตม

21 มีค 2559

ไปราชการร่วมประชุมสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนบ้านสว่าง

22-23 มีค 2559

นิเทศติดตามเตรียมความพร้อม การจัดนิทรรศการวิชาการ ฐานที่ 1 จิ๋วแต่แจ๋ว และ DLIT

โรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านซำเขียน โรงเรียนกระแชงใหญ่

26 มีค 2559

ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (แห่งใหม่)

29 มีค 2559

ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ครั้งที่ 4)

ห้องประชุมนภาพร ศูนย์ทองใบทองมาก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

8 เมย 2559

ประชุมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

18 เมย 2559

เตรียมสถานที่ติดตั้งระบบ เพื่อเตรียมการอบรม DLIT

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีะเกษ

19-20 เมย 2559

ดำเนินการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) สำหรับบุคลากรเขตพื้นที่

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีะเกษ

21 เมย 2559

ประชุม กตปน.ครั้งที่ 2/2559 และการประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 5/2559

โรงแรมกระดังงา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

23-26 เมย 2559

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ดิจิทัล

เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

28-29 เมย 2559

ไปราชการอบรมการสร้างเกมการศึกษาด้วยโปรแกรม Creator 2(ไม่เบิกค่าใช้จ่าย)

โรงแรมสุนีย์แกรน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

16 พค 2559

นิเทศติดตาม ความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนต้นแบบ ภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนบ้านตาหมื่น โรงเรียนบ้านซำเขียน

17 พค 2559

นิเทศติดตาม ความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนต้นแบบ ภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนบ้านตาแบน โรงเรียนบ้านหนองรุง

18 พค 2559

นิเทศติดตาม ความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนต้นแบบ ภาคเรียนที่ 1/2559

โรงแรียนบ้านโนนแสนสุข โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ

19 พค 2559

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนนำร่อง

ศูนย์ภาษาอังกฤษทองใบทองมาก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

24 พค 2559

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2559 ยืนยันโรงเรียน 5 ดาว

โรงเรียนบ้านแก โรงเรียบ้านนตระกาศขอนแก่น โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม

25 พค 2559

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2559 ยืนยันโรงเรียน 5 ดาว

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสว่าง โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎ์สามัคคี)

26 พค 2559

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2559 ยืนยันโรงเรียน 5 ดาว

1. บ้านกระบี่ 2. บ้านโคกวิทยา 3. บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 4. บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
27-29 พค 2559

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับ กศน.กันทรลักษ์

อ.เขาสมิง และแหล่งเรียนรู้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

30 พค 2559

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2559 ยืนยันโรงเรียน 5 ดาว

1. บ้านขนา 2. บ้านขะยูง 3. บ้านโนนแสนสุข 4. บ้านโนนคำแก้ว

31 พค 2559

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2559 ยืนยันโรงเรียน 5 ดาว

1. บ้านหนองหญ้าลาด 2. บ้านเดียงตะวันตก 3. บ้านเดียง(พลีศึกษา) 4. บ้านสังเม็ก 5. บ้านทุ่งโพธิ์

2 มิย 2559

ประชุมวางแผนพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษางานวิชาการกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์

3 มิย 2559

นิเทศติดตามการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

รร.ศรีอุดมซำตารมย์ รร.บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) รร.บ้านโคกวิทยา รร.บ้านทุ่งกอก

4 มิย 2559

ประชุมการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนบ้างสังเม็ก


6 มิย 2559

นิเทศติดตามการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

1. บ้านขะยูง +สาขา 2. บ้านทุ่งโพธิ์ 3. บ้านไหล่ดุมตาเหมา 4. บ้านกันตม(คุรุราษฎ์สามัคคี)

7 มิย 2559

นิเทศติดตามการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

1. บ้านกระบี่ 2.บ้านหนองหญ้าลาด 3.บ้านโนนน้ำอ้อม 4. บ้านขนา 5. บ้านสว่าง

9 มิย 2559

นิเทศติดตามการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

1. อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2. บ้านตระกาศขอนแก่น

10 มิย 2559

นิเทศติดตามการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

1. บ้านเดียง(พลีศึกษา) 2. บ้านเดียงตะวันตก 3. บ้านโนนคำแก้ว 4. บ้านโนนแสนสุข

8-9 มิย 2559

ประชุมสังเคราะห์ ข้อมูล ผลผลิตคุณภาพ. เตรียมรายงานการติดตามกลยุทธ์

ศูนย์ภาษาอังกฤษทองใบทองมาก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

19-22 มิย 2559

อบรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

23-24 มิย 2559

ประชุมปฏิบัติการ"พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล(DLTV/DLIT)"สำหรับศึกษานิเทศก์

โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่27-30 มิย 2559

อบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ การใช้ ICT เพื่อนิเทศการศึกษา(การพัฒนาระบบ Clould Computing เพื่อส่งเสริมการนิเทศ)

โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

6-12  กค 2559

อบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ การเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการเพื่อการนิเทศ รุ่นที่ 6

โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4 กค 2559

นิเทศติดตาม ความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนต้นแบบ ภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนบ้านตระกาจ และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

5 กค 2559

นิเทศติดตาม ความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนต้นแบบ ภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนบ้านตาแบน กับโรงเรียนบ้านหนองทา

15 กค 2559

อบรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วังชมพู รีสอร์ท อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

26 กค 2559

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


6 กย 2559

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา

กศน.กันทรลักษ์
31 กค 2559

ประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 (ประชุมวางแผน)

โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

1-5 สค 2559

ประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านยางเครือ โรงเรียนบ้านดั่ง โรงเรียนบ้านกระสังข์ โรงเรียนบ้านเดื่อ จ.ศรีสะเกษ รร.บ้านป่าข่า จ.อุบล

7-8 สค 2559

ประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านหัวหมากใต้ รร.บ้านธาตุ รร.บ้านทม รร.บ้านทองสวัสดิ์ จ.อุบลราชธานี

14-18 สค 2559

ประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 (ประชุมวางแผน)

รร.บ้านปอแดงโคกสะอาด รร.บ้านดงมะไฟ รร.บ้านโนนผักหวาน โรงแรมเดอร์บัวส์

24 สค 2559

ร่วมนำเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

26 สค 2559

ร่วมประชุมสะท้อนผลการส่งโรงเรียนเข้าประกวดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โรงเรียนบ้านเดื่อ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

28-30 สค 2559

การประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

5 กย 2559

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับภุมิภาค

ห้องประชุม สพป.อุบล เขต 1

8 -9 กย 2559

การประชุมสัมมนาผู้บริหาร/ครูวิชาการ การขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมาย การยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

11-14 กย 2559

ประชุมสัมมนาวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษานิเทศก์ระดับประเทศ ประจำปี 2559

โรงแรมแอมบาสเดอร์ อ.จอมเทียน จ.ชลบุรี

15 กย 2559

ประชุมคณะผู้รับผิดชอบโครงการ dltv และ dlit ระดับศูนย์ภาค 13

ห้องประชุม สพป.อุบล เขต 1 อ.เมือง จ.อุบล

19 กย 2559

ประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ประจำปีการศึกษา 2559 และ ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านบึงมะลู

21 กย 2559

ประชุม หาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนกระแชงวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

27 กย 2559

ประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ประจำปีการศึกษา 2559 และ ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม,โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

28 กย 2559

ประเมินโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ประจำปีการศึกษา 2559 และ ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

28 กย 2559

นิเทศติดตามการประเมินการอ่านออก เขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

โรงเรียนบ้านขนา

29 กย 2559

ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Comments