ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา ป.1-7(2521) : โรงเรียนบ้านหนองเหล็กน้อย  ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3(2523) : โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.4-5 (2525):โรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ปกศ.สูง) (2527): วิทยาลัยครูสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
เทคโนโลยีการเกษตร (วทบ.)(2531) :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (คม.)(2551) :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
Ph.D. in Management program(2013) :International Academy of Management and Economics (I.AME) the Philippines
  
Comments